Statut Fundacji Nasze Szczęścia

Fundacja Nasze Szczęścia, zwana dalej „Fundacją” wyrasta z kilkumiesięcznych doświadczeń zebranych podczas działalności Klubu Mam Gminy Stare Babice.
Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną i profilaktyczną. Działalność ta ma przyczynić się do upowszechnienia idei świadomego rodzicielstwa oraz rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, a także do przeciwdziałania społecznej i zawodowej izolacji rodziców małych dzieci.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Nasze Szczęścia zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez
  Annę Warzycha-Druzd i Katarzynę Ludmiłę Cienkusz, zwane dalej Fundatorkami, aktemnotarialnym sporządzonym w dniu 22.06.2016 roku przez Katarzynę Niewińską-Wierchowiec notariusza w Ożarowie Mazowieckim.

 2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku orazniniejszego Statutu.

  §2

 1. Siedzibą Fundacji jest Lipków, gmina Stare Babice.

 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

  §3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3. Fundacja może ustanowić certyfikaty, tytuły, odznaki i medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 
4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 
5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego (logo) według wzoru określonego przez jej Zarząd.
 

§4

1. Fundatorzy mają prawo być każdorazowo powoływani do organów fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celem głównym Fundacji jest wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną i profilaktyczną. Działalność ta ma przyczynić się do upowszechnieniaidei świadomego rodzicielstwa oraz rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, a także do przeciwdziałania społecznej i zawodowej izolacji rodziców małych dzieci.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, spotkań, działań twórczych, doradztwa specjalistycznego praz publikację materiałów związanych z celami Fundacji.

 2. Organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, targach, wystawach,seminariach, konferencjach, zjazdach tematycznych, plenerach, jarmarkach, pokazach,

  aukcjach, imprezach edukacyjnych i kulturalnych.

 3. Organizowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych rekreacyjnych, turystycznych i integracyjnych.

 4. Prowadzenie Gminnego Klubu Mam.

 1. Tworzenie grup wsparcia dla Rodziców.

 2. Działalność dobroczynną i charytatywną.

 3. Prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnych społeczności i podejmowanie działań na rzecz mieszkańców.

 4. Współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz Rodziny.

 5. Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji.

  §7

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

 3. Fundacja może w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych określonych w § 5 Statutu. Osiągany dochód z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczać będzie w całości na realizację tych celów. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

  §8

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi funduszu założycielskiego w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąca złotych) wniesiony przez fundatorów.

 2. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania.

 

§10

Dochody Fundacji w szczególności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji, subwencji, grantów,

 3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,

 4. odpłatnej działalności pożytku publicznego,

 5. dochodów z majątku własnego Fundacji,

 6. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów

  wartościowych.

Oświadczenie o przyjęciu darowizn, spadków lub inne wymagane przepisami prawa w imieniuFundacji składa Zarząd.

§11

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§12

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 2. Fundacja nie ma prawa:

  a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§13

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za rok obrotowy oraz sprawozdawczy w Fundacji przyjmuje się rok kalendarzowy.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§14

 1. Organami Fundacji są:

a)  Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”),

b) Rada Fundacji (zwana dalej „Radą”),

2. Zarząd składa się z 3 – 5 osób, powoływanych na 3-letnią kadencję, spośród osób niekaranych za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, który kieruje pracami Zarządu.

 1. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy, wskazując jednocześnie członka, który pełnić będzie funkcje Prezesa.

 2. Decyzję o powołaniu do pełnienia funkcji członka Zarządu podejmuje w drodze uchwałyRada Fundacji.

 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, lub w przypadku rezygnacji Prezesa na ręce innego członka Zarządu,

  b) śmierci,

  c) odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, niebrania udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy, prawomocne skazanie za przestępstwa przeciwko mieniu, rodzinie, zdrowiu i życiu lub w innych uzasadnionych przypadkach.

 4. Decyzja o odwołaniu członka Zarządu podejmowana jest przez Radę Fundacji lub Fundatora.

  §15

1. W skład pierwszego Zarządu Fundacji powołani są Fundatorzy.

§16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

a)  zarządzanie Fundacją, w tym sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

b)  realizacja celów statutowych,

c)  zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

d)  zarządzanie finansami Fundacji, w tym sporządzanie sprawozdania finansowego i dbałość o płynność finansową,

e)  rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami,

f)  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

 

g) oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji działający wspólnie z innymczłonkiem Zarządu.

3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji wynagrodzenie oraz przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji. Wysokości wynagrodzenia i zasady zwrotu wydatków określa Regulamin Zarządu Fundacji.

§17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o spotkaniu do wszystkich członków Zarządu pocztą elektroniczną, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym

  spotkaniem.

 3. Dopuszcza się, za zgodą wszystkich członków Zarządu, przeprowadzenie spotkania w

  krótszym terminie bądź powiadomienie o spotkaniu w inny sposób.

 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 5. W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób podejmowania decyzji.

  §18

1. Rada Fundacji składa się co najmniej z 2-3 osób, w tym Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady i powoływani są na 3 letnią kadencję.

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.

3. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4.Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób w skład Rady na kolejne kadencje

 
 1. Zarząd ma prawo wnioskować o odwołanie członków Rady w trakcie trwania kadencji.

 2. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

  a) odwołania przez Radę Fundacji, również na wniosek Zarządu Fundacji jak również przez odwołanie z pełnienia funkcji w Radzie przez Fundatora w szczególności w przypadku:

  • nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,

  • naruszenia postanowień Statutu Fundacji,

  • trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,

  • zaistnienia innych okoliczności, które powoduje utratę zaufania do danego członka

   Rady.
   b) śmierci członka Rady,

   c) złożenia przez członka Rady pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego RadyFundacji,

   d) utraty przez członka Rady praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiemza przestępstwo popełnione z winy umyślnej (ścigane z oskarżenia publicznego) lub za przestępstwo skarbowe.

   §19

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji.

 2. Do kompetencji Rady Fundacji – poza zadaniami i kompetencjami zastrzeżonymi dla Rady

  innymi przepisami niniejszego Statutu – należy:

  a)  stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich aspektach tej działalności,

  b) kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i planami działalności Fundacji określonymi przez Zarząd,

  c)  opiniowanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

d)  ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

e)  ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

f)  zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,

g)  wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego

Fundacji

§20

W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji,

 2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

 3. delegowania jednego ze swoich członków do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z

  głosem doradczym.

  §21

 1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący.

 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności

  Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Fundacji lub

  każdego pozostałego członka Rady.

 3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

 4. Rada podejmuje uchwały – z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej – zwykłą większością głosów,

  przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej członków, jak również obecność ponad połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

 5. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 6. W przypadku, gdy Rada liczy dwie osoby, uchwały są podejmowane jednomyślnie.

 7. Uchwały Rady mogą być podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia,

  o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowanie w ten sposób.

 8. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne

  porozumiewanie się wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

  §22

1. Z wyjątkiem przewidzianym w ust 2 poniżej, członkowie Rady pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia

 1. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotudokumentowanych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracachtych organów, w tym kosztów podróży.

 2. Nie mogą być członkami Rady Fundacji:
  – członek Zarządu lub osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  – osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżeniapublicznego lub za przestępstwo skarbowe.

  Rozdział V

  Postanowienia końcowe

  §23

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje się uchwałą Rady Fundacji.

 2. Z wnioskiem o dokonanie zmiany w Statucie Fundacji do Rady Fundacji może zgłosić się Zarząd.

  §24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji.

  §25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lubwyczerpania jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje w drodze uchwały Rada Fundacji, wyznaczając likwidatora. Likwidator może zostać wyznaczony spośród członków Zarządu

 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji likwidator przekazuje organizacjom realizującym cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

§26

 1. Fundacja składa – w terminie określonym w stosownych przepisach – Radzie Fundacji, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego

 
Close Menu
Zadzwoń do nas